Bewindvoering

Aanmelding
Credit verstrekt u informatie met betrekking tot de dienstverlening middels brief, mail of telefoon.
U kunt zich aanmelden middels brief, mail of telefoon. Ook kunt u aangemeld worden door een familielid, inrichting/ instantie van verblijf of door derden.
Na aanmelding krijgt u een ontvangstbevestiging met een uitnodiging voor het intakegesprek toegestuurd.
Intake
Het intakegesprek wordt bij u thuis gehouden of bij de inrichting/instantie waar u verblijft.
Credit inventariseert al uw inkomsten en uitgaven.
Credit inventariseert uw eventuele schulden.
Uitvoering
Credit vult samen met u het formulier in voor het verzoek tot de onderbewindstelling, en stuurt deze samen met een bereidverklaring op naar de Rechtbank.
U ontvangt van de kantonrechter een uitnodiging met de data voor de terechtzitting en waar u moet verschijnen. Indien gewenst kunt u begeleiding meevragen.
Twee weken na de terechtzitting ontvangt Credit de beschikking van de onderbewindgestelde. Vanaf dit moment zijn wij bevoegd om namens u te handelen.
Credit opent een beheerrekening voor u.
Credit wijzigt het correspondentie adres en het betaal adres bij alle instanties waar u mee te maken heeft.
Credit verzorgt de 24/7 online kasboek inzage. U krijgt hiervoor persoonlijke toegangscodes waarmee u ten alle tijden kunt inloggen, en ons mee kunt volgen.
Credit bespreekt met u eventuele lastenverlaging.
Credit vraagt indien nodig uw uitkering(en) en toelag(en) aan.
Credit schrijft eventuele schuldeisers aan voor het treffen van betalingsregelingen of voor uitstel van betaling.
Credit stelt een budgetplan voor u op aan de hand van uw inkomsten en uitgaven.
Credit zal voor zover mogelijk in overleg met u de hoogte en continuïteit van het leefgeld bepalen.
Credit reserveert maandelijks een bedrag voor voorziene en onvoorziene uitgaven, hierbij kunt u denken aan het eigen risico van uw zorgverzekering of de eindafrekening van uw energieleverancier.
Indien mogelijk kan Credit ook voor u sparen.
Credit zal indien van toepassing bijzondere bijstand aanvragen voor noodzakelijke en bijzondere kosten, hieronder vallen onder andere de bewindvoerderskosten.
Credit verzorgt voor u de aangifte inkomstenbelasting box 1 en 3.
Credit vraagt indien van toepassing kwijtschelding voor u aan voor de gemeentelijke heffingen en de waterschapsbelastingen.
Credit dient declaraties in van uw zorgnota's bij uw zorgverzekering.
Indien van toepassing vraagt Credit heffingskortingen voor u aan.
Als er sprake is van schuldenproblematiek zal Credit u begeleiden naar schuldhulpverlenende instanties en uw dossier voorbereiden.
Indien nodig vraagt Credit verzekeringen voor u aan, u kunt hierbij denken aan een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, uitvaartverzekering etc.
Routine
Credit verwerkt dagelijks de mutaties van uw bij- en afschrijvingen zodat deze up-to-date zijn in uw online kasboek inzage.
Credit verwerkt dagelijks extra geld aanvragen.
Credit onderhoud contact met u, instanties en derden via mail/telefoon/post.
Credit verwerkt dagelijks uw post.
Credit legt periodiek verantwoording af aan het kantongerecht.
Afsluiting
Bij beëindiging van bewindvoering dient u Credit hier schriftelijk over te informeren.
In sommige gevallen kan ook Credit een verzoek indienen om het bewind op te heffen, wij zullen u hier dan ook schriftelijk van op de hoogte brengen.
U dient bij beëindiging of wijziging bewindvoering schriftelijk een verzoek in te dienen bij de Rechtbank.
Credit zal na overdracht de lopende beheerrekening(en) opzeggen.
Credit zal het opgebouwde dossier aan u of uw nieuwe bewindvoerder overdragen.
Credit zal met u een afsluitgesprek inplannen waarbij u ook de Eindrekening dient te tekenen.
U of uw nieuwe bewindvoerder ontvangt een persoonlijke to-do checklist na opzegging.
Credit zal het restsaldo naar u of uw nieuwe bewindvoerder overmaken.